ตรวจสอบสถานที่สอบ
กลุ่มภาค/เขต จังหวัด สถานที่สอบ
กลุ่มภาคกลาง เขต 1 พระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา Google Map
กลุ่มภาคกลาง เขต 1 พระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ Google Map
กลุ่มภาคกลาง เขต 1 พระนครศรีอยุธยา โรงเรียนประตูชัย Google Map
กลุ่มภาคกลาง เขต 1 พระนครศรีอยุธยา โรงเรียนอยุธยาวิยาลัย Google Map
กลุ่มภาคกลาง เขต 1 พระนครศรีอยุธยา มหาวิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ_ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี Google Map
กลุ่มภาคกลาง เขต 1 พระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา Google Map
กลุ่มภาคกลาง เขต 1 พระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา Google Map
กลุ่มภาคกลาง เขต 1 พระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการพระนครศรีอยุธยา Google Map
กลุ่มภาคกลาง เขต 1 พระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ_พระนครศรีอยุธยา หันตรา Google Map
กลุ่มภาคกลาง เขต 1 พระนครศรีอยุธยา โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ Google Map
กลุ่มภาคกลาง เขต 1 พระนครศรีอยุธยา โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ Google Map
กลุ่มภาคกลาง เขต 1 นนทบุรี โรงเรียนปากเกร็ด Google Map
กลุ่มภาคกลาง เขต 1 นนทบุรี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี Google Map
กลุ่มภาคกลาง เขต 1 นนทบุรี โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ Google Map
กลุ่มภาคกลาง เขต 1 กรุงเทพมหานคร โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย Google Map
กลุ่มภาคกลาง เขต 1 นนทบุรี โรงเรียนศรีบุณยานนท์ Google Map
กลุ่มภาคกลาง เขต 1 กรุงเทพมหานคร โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง Google Map
กลุ่มภาคกลาง เขต 1 นนทบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ_ศูนย์นนทบุรี Google Map
กลุ่มภาคกลาง เขต 1 นนทบุรี โรงเรียนบางบัวทอง Google Map
กลุ่มภาคกลาง เขต 1 กรุงเทพมหานคร โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ Google Map
กลุ่มภาคกลาง เขต 2 ชลบุรี โรงเรียนศรีราชา Google Map
กลุ่มภาคกลาง เขต 2 ชลบุรี โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร Google Map
กลุ่มภาคกลาง เขต 2 ชลบุรี โรงเรียนบางละมุง Google Map
กลุ่มภาคกลาง เขต 2 ชลบุรี โรงเรียนพัทยาเมือง 2 Google Map
กลุ่มภาคกลาง เขต 2 ชลบุรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา Google Map
กลุ่มภาคกลาง เขต 2 ฉะเชิงเทรา โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ Google Map
กลุ่มภาคกลาง เขต 2 ฉะเชิงเทรา โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 Google Map
กลุ่มภาคกลาง เขต 2 ฉะเชิงเทรา วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา Google Map
กลุ่มภาคกลาง เขต 2 ฉะเชิงเทรา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ Google Map
กลุ่มภาคกลาง เขต 2 จันทบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี Google Map
กลุ่มภาคกลาง เขต 2 จันทบุรี โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ Google Map
กลุ่มภาคกลาง เขต 2 จันทบุรี โรงเรียนศรียานุสรณ์ Google Map
กลุ่มภาคกลาง เขต 2 จันทบุรี โรงเรียนนายายอามพิทยาคม Google Map
กลุ่มภาคกลาง เขต 2 จันทบุรี โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก Google Map
กลุ่มภาคกลาง เขต 2 จันทบุรี วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี Google Map
กลุ่มภาคกลาง เขต 2 จันทบุรี โรงเรียนท่าใหม่พูลสวัสดิ์ราษฎรณ์นุกูล Google Map
กลุ่มภาคกลาง เขต 2 จันทบุรี วิทยาลัยนาฎศิลป์จันทบุรี Google Map
กลุ่มภาคกลาง เขต 2 จันทบุรี วิทยาลัยออมสินอุปถัมภ์ Google Map
กลุ่มภาคกลาง เขต 2 จันทบุรี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ Google Map
กลุ่มภาคกลาง เขต 2 จันทบุรี โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี Google Map
กลุ่มภาคกลาง เขต 2 ชลบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก Google Map
กลุ่มภาคกลาง เขต 2 ชลบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี Google Map
กลุ่มภาคกลาง เขต 2 ชลบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอิโตะ Google Map
กลุ่มภาคกลาง เขต 2 ชลบุรี วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ Google Map
กลุ่มภาคกลาง เขต 2 ชลบุรี โรงเรียนชลราษฎรอำรุง Google Map
กลุ่มภาคกลาง เขต 2 สมุทรปราการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี Google Map
กลุ่มภาคกลาง เขต 2 สมุทรปราการ โรงเรียนเทพศิรินทร์ Google Map
กลุ่มภาคกลาง เขต 2 สมุทรปราการ โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม Google Map
กลุ่มภาคกลาง เขต 2 สมุทรปราการ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง Google Map
กลุ่มภาคกลาง เขต 2 สมุทรปราการ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ Google Map
กลุ่มภาคกลาง เขต 2 สมุทรปราการ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ Google Map
กลุ่มภาคกลาง เขต 2 สมุทรปราการ โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา Google Map
กลุ่มภาคกลาง เขต 3 นครปฐม โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา Google Map
กลุ่มภาคกลาง เขต 3 นครปฐม วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม Google Map
กลุ่มภาคกลาง เขต 3 นครปฐม โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ (มหินทรศึกษาคาร) Google Map
กลุ่มภาคกลาง เขต 3 นครปฐม โรงเรียนราชินีบูรณะ Google Map
กลุ่มภาคกลาง เขต 3 นครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม Google Map
กลุ่มภาคกลาง เขต 3 เพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี Google Map
กลุ่มภาคกลาง เขต 3 ราชบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี Google Map
กลุ่มภาคกลาง เขต 3 ราชบุรี วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี Google Map
กลุ่มภาคกลาง เขต 3 ราชบุรี โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) Google Map
กลุ่มภาคกลาง เขต 3 ราชบุรี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ Google Map
กลุ่มภาคกลาง เขต 3 ราชบุรี โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ Google Map
กลุ่มภาคกลาง เขต 3 ราชบุรี ศูนย์การเรียนรู้ในเมือง มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง Google Map
กลุ่มภาคกลาง เขต 3 ราชบุรี โรงเรียนนารีวิทยา Google Map
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1 นครราชสีมา โรงเรียนสุรนารีวิทยา Google Map
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1 นครราชสีมา วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา Google Map
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1 นครราชสีมา วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมา Google Map
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1 นครราชสีมา โรงเรียนบุญวัฒนา Google Map
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1 นครราชสีมา โรงเรียนเกียรติคุณวิทยา Google Map
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1 นครราชสีมา โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 Google Map
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1 นครราชสีมา โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา Google Map
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1 นครราชสีมา โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ Google Map
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1 นครราชสีมา โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ Google Map
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1 นครราชสีมา วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษานครราชสีมา (เอ-เทค) Google Map
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1 นครราชสีมา โรงเรียนมหิศราธิบดี Google Map
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1 นครราชสีมา โรงเรียนโชคชัยสามัคคี Google Map
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1 นครราชสีมา โรงเรียนโนนสูงศรีธานี Google Map
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1 นครราชสีมา โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต Google Map
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1 นครราชสีมา โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ Google Map
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1 นครราชสีมา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา Google Map
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2 ศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ Google Map
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2 ศรีสะเกษ โรงเรียนสตรีสิริเกศ Google Map
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2 ศรีสะเกษ โรงเรียนกำแพง Google Map
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2 ศรีสะเกษ โรงเรียนขุขันธ์ Google Map
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2 ศรีสะเกษ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา Google Map
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2 สุรินทร์ โรงเรียนสุรวิทยาคาร Google Map
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2 สุรินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ Google Map
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2 อุบลราชธานี โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช Google Map
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2 อุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี Google Map
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 3 สกลนคร มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร Google Map
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 3 สกลนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร Google Map
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 3 สกลนคร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร Google Map
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 3 สกลนคร โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล Google Map
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 3 สกลนคร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา Google Map
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 3 สกลนคร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา Google Map
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 3 สกลนคร โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ Google Map
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 3 สกลนคร โรงเรียนพังโคนวิทยาคม Google Map
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 3 สกลนคร โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล Google Map
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 3 สกลนคร โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคม Google Map
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 3 อุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี Google Map
กลุ่มภาคใต้ เขต 1 นครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ Google Map
กลุ่มภาคใต้ เขต 1 นครศรีธรรมราช โรงเรียนเบญจมราชูทิศ Google Map
กลุ่มภาคใต้ เขต 1 นครศรีธรรมราช โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช Google Map
กลุ่มภาคใต้ เขต 1 นครศรีธรรมราช โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา Google Map
กลุ่มภาคใต้ เขต 1 นครศรีธรรมราช มทร.มงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีฯ ไสใหญ่ Google Map
กลุ่มภาคใต้ เขต 1 นครศรีธรรมราช โรงเรียนสตรีทุ่งสง Google Map
กลุ่มภาคใต้ เขต 1 นครศรีธรรมราช โรงเรียนโยธินบำรุง Google Map
กลุ่มภาคใต้ เขต 1 นครศรีธรรมราช โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช Google Map
กลุ่มภาคใต้ เขต 1 นครศรีธรรมราช วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช Google Map
กลุ่มภาคใต้ เขต 1 นครศรีธรรมราช โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา Google Map
กลุ่มภาคใต้ เขต 1 นครศรีธรรมราช โรงเรียนปากพนัง Google Map
กลุ่มภาคใต้ เขต 1 นครศรีธรรมราช วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช Google Map
กลุ่มภาคใต้ เขต 1 นครศรีธรรมราช เตรียมอุดมภาคใต้ Google Map
กลุ่มภาคใต้ เขต 1 สุราษฎร์ธานี โรงเรียนสุราษฎร์ธานี Google Map
กลุ่มภาคใต้ เขต 1 สุราษฎร์ธานี โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี Google Map
กลุ่มภาคใต้ เขต 1 สุราษฎร์ธานี โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา Google Map
กลุ่มภาคใต้ เขต 1 สุราษฎร์ธานี โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฏร์ธานี Google Map
กลุ่มภาคใต้ เขต 1 สุราษฎร์ธานี โรงเรียนเวียงสระ Google Map
กลุ่มภาคใต้ เขต 1 สุราษฎร์ธานี โรงเรียนบ้านนาสาร Google Map
กลุ่มภาคใต้ เขต 1 ชุมพร โรงเรียนศรียาภัย Google Map
กลุ่มภาคใต้ เขต 1 ชุมพร โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา Google Map
กลุ่มภาคใต้ เขต 1 ชุมพร โรงเรียนสวนศรีวิทยา Google Map
กลุ่มภาคใต้ เขต 2 สงขลา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา Google Map
กลุ่มภาคใต้ เขต 2 สงขลา วิทยาลัยเทคโนโลยีสงขลา (เอกชน) Google Map
กลุ่มภาคใต้ เขต 2 สงขลา วิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลา (เอกชน) Google Map
กลุ่มภาคใต้ เขต 2 สงขลา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา Google Map
กลุ่มภาคใต้ เขต 2 สงขลา โรงเรียนวรนารีเฉลิม จ.สงขลา Google Map
กลุ่มภาคใต้ เขต 2 สงขลา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา Google Map
กลุ่มภาคใต้ เขต 2 สงขลา โรงเรียนวัดเกาะถ้ำ Google Map
กลุ่มภาคใต้ เขต 2 สงขลา โรงเรียนหวังดี (เอกชน) Google Map
กลุ่มภาคใต้ เขต 2 สงขลา โรงเรียนแจ้งวิทยา (เอกชน) Google Map
กลุ่มภาคใต้ เขต 2 สงขลา โรงเรียนวชิรานุกูล (เอกชน) Google Map
กลุ่มภาคใต้ เขต 2 สงขลา โรงเรียนมหาวชิราวุธสงขลา Google Map
กลุ่มภาคใต้ เขต 2 สงขลา โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) Google Map
กลุ่มภาคใต้ เขต 2 สงขลา โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) Google Map
กลุ่มภาคใต้ เขต 2 สงขลา โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) Google Map
กลุ่มภาคใต้ เขต 2 สงขลา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ Google Map
กลุ่มภาคใต้ เขต 2 สงขลา โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย Google Map
กลุ่มภาคใต้ เขต 2 สงขลา โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ Google Map
กลุ่มภาคใต้ เขต 2 สงขลา วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์ Google Map
กลุ่มภาคใต้ เขต 2 สงขลา วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่ (เอกชน) Google Map
กลุ่มภาคใต้ เขต 2 สงขลา โรงเรียนพลวิทยา (เอกชน) Google Map
กลุ่มภาคใต้ เขต 2 สงขลา วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ (เอกชน) Google Map
กลุ่มภาคใต้ เขต 2 สงขลา โรงเรียนสหศาสตร์ (เอกชน) Google Map
กลุ่มภาคใต้ เขต 2 สงขลา โรงเรียนเทศบาล 1 (เอ็งเสียงสามัคคี) Google Map
กลุ่มภาคใต้ เขต 2 สงขลา โรงเรียนเทศบาล 3 (โสภณพิทยาคุณานุสรณ์) Google Map
กลุ่มภาคใต้ เขต 2 สงขลา โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดคลองเรียน) Google Map
กลุ่มภาคใต้ เขต 2 สงขลา โรงเรียนบ้านเกาะหมี Google Map
กลุ่มภาคใต้ เขต 2 สงขลา วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร Google Map
กลุ่มภาคใต้ เขต 2 สงขลา โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา Google Map
กลุ่มภาคใต้ เขต 2 สงขลา โรงเรียนรัตภูมิวิทยา Google Map
กลุ่มภาคใต้ เขต 2 สงขลา วิยาลัยรัตภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย Google Map
กลุ่มภาคใต้ เขต 2 สงขลา โรงเรียนสะเดาขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์ Google Map
กลุ่มภาคใต้ เขต 2 สงขลา โรงเรียนสงขลาวิทยาคม Google Map
กลุ่มภาคใต้ เขต 2 สงขลา โรงเรียนระโนดวิทยา Google Map
กลุ่มภาคใต้ เขต 2 สงขลา โรงเรียนระโนด Google Map
กลุ่มภาคใต้ เขต 2 พัทลุง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง Google Map
กลุ่มภาคใต้ เขต 2 พัทลุง โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม Google Map
กลุ่มภาคใต้ เขต 2 พัทลุง วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม Google Map
กลุ่มภาคใต้ เขต 2 พัทลุง โรงเรียนพัทลุง Google Map
กลุ่มภาคใต้ เขต 2 พัทลุง วิทยาลัยนาฎศิลปพัทลุง Google Map
กลุ่มภาคใต้ เขต 2 พัทลุง วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง Google Map
กลุ่มภาคใต้ เขต 2 พัทลุง โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง Google Map
กลุ่มภาคใต้ เขต 2 พัทลุง โรงเรียนควนขนุน Google Map
กลุ่มภาคใต้ เขต 2 สงขลา โรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์ Google Map
กลุ่มภาคเหนือ เขต 1 ลำปาง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ลำปาง Google Map
กลุ่มภาคเหนือ เขต 1 ลำปาง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง Google Map
กลุ่มภาคเหนือ เขต 1 เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อาคารเรียนรวม (RB) Google Map
กลุ่มภาคเหนือ เขต 1 เชียงใหม่ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Google Map
กลุ่มภาคเหนือ เขต 1 เชียงใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Google Map
กลุ่มภาคเหนือ เขต 1 เชียงใหม่ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Google Map
กลุ่มภาคเหนือ เขต 1 เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงใหม่ Google Map
กลุ่มภาคเหนือ เขต 1 เชียงใหม่ วิทยาลัยพาณิชยการเชียงใหม่ Google Map
กลุ่มภาคเหนือ เขต 1 เชียงใหม่ โรงเรียนพณิชยการลานนาเชียงใหม่ (LCC) Google Map
กลุ่มภาคเหนือ เขต 1 เชียงใหม่ โรงเรียนวชิรวิทย์ Google Map
กลุ่มภาคเหนือ เขต 1 เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ Google Map
กลุ่มภาคเหนือ เขต 1 เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยพายัพ Google Map
กลุ่มภาคเหนือ เขต 1 เชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย Google Map
กลุ่มภาคเหนือ เขต 2 กำแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร Google Map
กลุ่มภาคเหนือ เขต 2 สุโขทัย โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม Google Map
กลุ่มภาคเหนือ เขต 2 สุโขทัย โรงเรียนอุดมดรุณี Google Map
กลุ่มภาคเหนือ เขต 2 สุโขทัย โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์) Google Map
กลุ่มภาคเหนือ เขต 2 สุโขทัย มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย Google Map
กลุ่มภาคเหนือ เขต 2 พิษณุโลก มหาวิทยาลัยนเรศวร Google Map
กลุ่มภาคเหนือ เขต 2 พิษณุโลก วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจพิษณุโลก Google Map
กลุ่มภาคเหนือ เขต 2 พิษณุโลก โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา Google Map
กลุ่มภาคเหนือ เขต 2 พิษณุโลก โรงเรียนผดุงราษฎร์ Google Map
กลุ่มภาคเหนือ เขต 2 พิษณุโลก โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี Google Map
กลุ่มภาคเหนือ เขต 2 พิษณุโลก โรงเรียนจ่านกร้อง Google Map
กลุ่มภาคเหนือ เขต 2 พิษณุโลก วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการพิษณุโลก Google Map
กลุ่มภาคเหนือ เขต 2 พิษณุโลก โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา Google Map
กลุ่มภาคเหนือ เขต 2 พิษณุโลก โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ Google Map
กลุ่มภาคเหนือ เขต 2 พิษณุโลก มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) Google Map

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

Call Center063-2379888

ในช่วงเวลาจ-ศ เวลา 8.30-17.30 น. และ ส-อ เวลา 8.30-16.30 น.

Line :@DlaApplicant2562

เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับ
Google Chrome, Firefox, Internet Explorer 10 หรือ เวอร์ชั่นสูงกว่า

Last update: 20/09/2562